Algemene Voorwaarden webwinkel Massagepraktijk Herma “Lekker in je vel”
Hierna te noemen: Massagepraktijk Herma

ARTIKEL 1: Algemeen
 1. Deze voorwaarden gelden voor aankopen tussen Massagepraktijk Herma en de koper waarop Massagepraktijk Herma deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Massagepraktijk Herma werkt samen met Magnesium Forever uit Putten.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Massagepraktijk Herma, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Massagepraktijk Herma en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 ARTIKEL 2: Aankopen, betalingen en retourneren
 1. Levertijden van Massagepraktijk Herma zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De prijzen in de webwinkel zijn inclusief BTW. Andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, worden apart vermeld.
 3. Na ontvangst betaling wordt de bestelprocedure in gang gezet en wordt de bestelling vanuit Putten (Magnesium Forever) verzonden.
 4. Retourneren.
  Producten die zijn geopend en waarvan de verzegeling is verbroken, kunnen niet worden geretourneerd. In de webwinkel staat duidelijk omschreven waarop het product van toepassing is en hoe te gebruiken. In geval van retourneren, zijn de verzendkosten voor de koper. (zie artikel 4.4)
 5. Massagepraktijk Herma is niet aansprakelijk voor een foutieve aankoop van koper.
 6. Mocht tijdens het vervoer naar de koper schade aan de producten ontstaan. Dan dient koper direct contact op te nemen met Massagepraktijk Herma. Duidelijke foto’s van de beschadiging zijn nodig voor verdere afhandeling. (zie artikel 3)
 ARTIKEL 3: Garantie
 1. Massagepraktijk Herma garandeert, namens Magnesium Forever, dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland (Belgie en Duitsland) en de koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Massagepraktijk Herma.
 3. De onder 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 2 maanden na levering.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Massagepraktijk Herma in samenwerking met Magnesium Forever de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving terzake van het gebrek door koper, naar keuze van Massagepraktijk Herma in overleg met Magnesium Forever, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak door tussenkomst van Massagepraktijk Herma aan Magnesium Forever te retourneren en de eigendom aan Magnesium Forever te verschaffen.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Massagepraktijk Herma i.s.m. Magnesium Forever, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 6. Indien de door Massagepraktijk Herma i.s.m. Magnesium Forever verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
ARTIKEL 4: Onderzoek, reclames
 1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen twee dagen na levering schriftelijk aan Massagepraktijk Herma te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van de factuur of de bevestiging van de bestelling en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen zes dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Massagepraktijk Herma met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Massagepraktijk Herma is gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
 4. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Massagepraktijk Herma en op de wijze zoals door Massagepraktijk Herma, in overleg met Magnesium Forever, aangegeven. Kosten Retourzending is voor rekening van de koper.
ARTIKEL 5: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper aan te wijzen derden worden gebracht.

ARTIKEL 6: Aansprakelijkheid
 1. Indien door Massagepraktijk Herma geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Massagepraktijk Herma jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Massagepraktijk Herma beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 3. Onverminderd het bovenstaande is Massagepraktijk Herma niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Massagepraktijk Herma of zijn ondergeschikten.
ARTIKEL 7: Overmacht
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Massagepraktijk Herma geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Massagepraktijk Herma niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen i.s.m. het bedrijf van Magnesium Forever worden daaronder begrepen.
 3. Massagepraktijk Herma heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Massagepraktijk Herma zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
ARTIKEL 8: Geschillen
 1. De rechter in de vestigingsplaats van Massagepraktijk Herma bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Massagepraktijk Herma het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
ARTIKEL 9: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Massagepraktijk Herma en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 10: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
 1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.